نرم افزار حسابداری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرم افزار مالي ، حسابداری ، بازرگانی ، خزانه داری ، انبارداری ، اموال ، تولید و حقوق و دسمزد

الف – حسابداري :

1- صدور اسناد حسابداری بصورت دستي و مكانيزه

2- گزارش دفاتر مالي در حد كل ، معين ، تفضيلي و مراكز هزينه و روزنامه

3- کدینک وچیدمان حسابها در سه سطح و مركز هزينه به سليقه كاربر

4- گزارش تراز حسابها در حد كل ، معين ، تفضيلي و مراكز هزينه

5- عملکرد حسابها (قابل تعريف توسط كاربر)

6- حساب عملكرد سود و زيان نا ويژه و ويژه (قابل تعريف توسط كاربر)

7- نمودار مقايسه اي حسابها

8- مرور حسابها بصورت پيوسته در حد كل ، معين ، تفضيلي و گردش حسابها

9- تعويض كدينگ حسابها در طي دوره مالي

10- كنترل اسناد حسابداري و شماره گذاري مجدد اسناد

11- كنترل اسناد حسابداري مكانيزه با عطف فاكتورها و چكهاي پرداختني و دريافتني

12- كپي ، تعويض و جابجايي اسناد حسابداري و عطف ها

13- گزارش و چاپ اسناد حسابداري به اشكال مختلف در حد كل ، معين ، تفضيلي و ماهانه

14- جستجوي هوشمند اسناد و سرفصل حسابها

15- گردش خلاصه ، ماهانه و روزانه حسابها با امكان مشاهده ريز فاكتورها

16- ‌‍ پايان دوره مالي و صدور سند اختتاميه و افتتاحيه

17- نگهداري واحدهاي مالي مختلف و انتقال اسناد بين واحدهاي مالي

18- قطعي و يا موقت كردن اسناد حسابداري

19- استخراج ترازنامه (قابل تعريف توسط كاربر)

20- صدور گزارشات مالي با فرمت اكسل

21- تعريف مشخصات تكميلي مانند تلفن ، آدرس ، منطقه ، مسير و غيره براي حسابها

22- تعريف مشخصات تكميلي پرونده سهامداران

23- گزارش مسير مشتريان همراه با مشخصات و مانده حساب

24- گزارش مانده حساب ها به انضمام آدرس و تلفن و تاريخ آخرين سند

25- گزارش مانده حساب ها به انضمام تاريخ شروع بدهكاري (بعد از آخرين تسويه)

26- گزارش مانده حساب ها به انضمام شماره فاكتورهاي تسويه نشده

27- گزارش مانده حساب ها به انضمام مانده اقساط و مقايسه آنها

28- گزارش مانده حساب ها به انضمام امتياز حساب ها نسبت به تسويه بدهي ها

29- گزارش مانده حساب به انضمام آخرين گردش حساب به اندازه بدهكاري نهايي

 

ب – بازرگاني

1- ثبت سفارش مشتريان

2- ثبت پيش فاكتور براي مشتريان

3- ثبت درخواست خريد كالا

4- ثبت فاكتور خريد يا تبديل رسيد انبار به فاكتور خريد

5- ثبت فاكتور فروش يا تبديل سفارش و پيش فاكتور مشتري به فاكتور فروش

6- كنترل موجودي كالا در فاكتور فروش

7- كنترل سقف بدهي و اعتبار مشتري در فاكتور فروش

8- كنترل چكهاي عمل نشده و برگشتي مشتري در فاكتور فروش

9- مشاهده مشخصات و مانده و صورتحساب مشتري در فاكتور فروش

10- ثبت كد ويزيتور ، راننده ، توزيع كننده فاكتور و شماره ماشين در فاكتور فروش

11- صدور تخفيفات جنسي ، حجمي ، نقدي و اشانتيون و جوايز مشتري بصورت اتوماتيك در فاكتور فروش براساس قرارداد تعريف شده

12- محاسبه پورسانت ويزيتور ، راننده و توزيع كننده بصورت اتوماتيك در فاكتور فروش براساس قرارداد تعريف شده

13- محاسبه عوارض فروش به نسبت كالاها در فاكتور فروش

14- امكان انتخاب دسته جمعي كالاها در فاكتور فروش

15- امكان استفاده از واحدهاي شمارش ديناميك در فاكتور فروش حداكثر تا سه واحد كالا

16- امكان ثبت فاكتور فروش از روي فاكتورهاي آماده مانند خريد ، فروش ، حواله فروش ، پيش فاكتور و سفارش

17- امكان تعيين مدت تسويه مشتري در فاكتور فروش به نسبت فاكتور يا كالاها بصورت مجزا

18- امكان تخفيف و عوارض مختلف به نسبت كالا ها در فاكتورهاي خريد و فروش

19- امكان چاپ فاكتور فروش به اشكال معمولي ، رسمي ، خدمات ، حواله و ... (قابل ويرايش توسط كاربر)

20- امكان دريافت چك و نقد مشتري در فاكتور فروش

21- امكان مشاهده صورتحساب مشتري و سند حسابداري صادره مشتري در فاكتور فروش

22- امكان ثبت حواله فروش كالا قبل يا بعد از صدور فاكتور فروش

23- ثبت فاكتورهاي مرجوعي خريد و فروش از روي فاكتورهاي صادره

24- ثبت تخفيفات و جوايز و پورسانت مرجوعي ها به نسبت فاكتورهاي خريد و فروش

25- گزارش عملكرد فاكتورهاي فروش به انضمام تسويه مشتري و مرجوعي كالاها

26- گزارش ريز و آماري فاكتورهاي خريد ، فروش ، مرجوعي ها ، پيش فاكتور و سفارش كالا به نسبت كالا ها ، مشتريان ، انبار ، تاريخ ، ويزيتور ، توزيع كننده ، راننده ، كارخانه هاي سازنده كالاها و غيره بصورت ليست و نمودار بترتيب مقدار و مبلغ فروش

27- گزارش مقايسه سفارشات كالاها نسبت به فروش كالاها

28- تنظيم قرارداد فروش مشتري براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار فروش ، نوع و مدت تسويه براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور فروش

29- تنظيم قرارداد خريد فروشنده براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار خريد براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور خريد

30- تنظيم قرارداد فروش ويزيتور براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار فروش براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور فروش

31- تنظيم قرارداد تخفيفات و جوايز و پورسانت فروش كالاها بصورت خطي ، حجمي و تركيبي از مقدار فروش

32- صدور حواله بارگيري كالا براساس مسيرهاي مختلف و تهيه سرجمع كالاها براي مسير بارگيري و تهيه ليست تسويه براي مشتريان مسير مربوطه و امكان تسويه فاكتور به فاكتور آن مسير

33- امكان تعريف فروش پيش بيني شده براي مشتريان و ويزيتورها و تهيه گزارش مقايسه ايي با فروش واقعي در آخر ماه

34- امكان تعيين درصد فروش ويزيتور به نسبت كالاها و پايه حقوق دريافتي و اختصاص جايزه و جريمه به نسبت اضاف فروش و يا كم فروش ويزيتور و تهيه فيش حقوق ويزيتور در آخر ماه بر اساس فروش واقعي

35- امكان استخراج فاكتورهاي تسويه نشده مشتريان و عملكرد مشتري

36- امكان استخراج عملكرد فروش ويزيتور و مانده حساب مشتريان يك ويزيتور

37- امكن فروش كالا به يك مشتري توسط چندين ويزيتور بصورت همزمان و استخراج صورتحساب مختلف براي مشتري به ازاء هر ويزيتور

38- صدور همزمان اسناد حسابداري همه مراحل فوق بصورت اتوماتيك با سليقه مدير مالي

39- امكان كنترل اسناد حسابداري فاكتورها از داخل همان فاكتور

 

ج – خزانه داري

1- ثبت چكهاي اول دوره و دريافت چك مشتريان

2- امكان بوصول گذاشتن تكي يا دسته جمعي چكها

3- امكان وصول چكها در حساب جاري مربوطه

4- امكان نقد كردن چك توسط صندوق

5- امكان واگذاري چك به ساير حساب ها

6- امكان برگشت زدن به چك اشخاص

7- امكان صدور اسناد حسابداري تمامي مراحل فوق بصورت مكانيزه و باسليقه مدير مالي

8- امكان استخراج گزارش چك ها به تفكيك مشتريان ، بانك و شعبه ، وضعيت چك ها ، واگذار كننده چك ها ، گيرنده چك ها ، تاريخ دريافت ، سررسيد ، وصول ، برگشتي و اسناد حسابداري صادره

9- امكان مرتب سازي چك ها براساس رديف ، تاريخ دريافت ، سررسيد ، مبلغ و شماره چك ها

10- امكان چاپ رسيد براي چك هاي دريافتي از مشتريان

11- امكان دريافت و پرداخت نقد و اعمال تخفيفات در زمان تسويه براساس فاكتورهاي مشتريان

12- امكان ثبت هزينه ها و اسناد متفرقه و صدور سند حسابداري مكانيزه به لسيقه مدير مالي

13- تمامي امكانات مربوط به چكهاي دريافتني به غير از به وصول گذاشتن در مورد چك هاي پرداختني نيز صدق ميكنند

14- امكان چاپ چك توسط نرم افزار

 

د – انبار داري

1- تعريف كدينگ كالاها حداكثر در سه سطح گروه ، زيرگروه ، سريال كالاها

2- تعريف واحدهاي شمارش كالاها

3- تعريف انبارهاي كالا

4- تعريف مشخصات كالا ها ، تعيين واحد ، قيمت ، درصد هاي تخفيف ، عوارض كالا ، حد نصاب جايزه ، مشخصات فني كالا ، محل نگهداري در انبار و تعيين معين خريد ، فروش و ... حسابداري كالاها

5- تعيين موجودي اول دوره ، نقطه سفارش كالاها

6- امكان ثبت رسيد انبار ، حواله انبار بصورت مقداري

7- امكان ثبت رسيد انبار داخلي و حواله انبار داخلي با سريال هاي مجزا

8- گزارش ريز و آماري رسيدها و حواله هاي انبار

9- گزارش كاردكس كالا

10- گزارش موجودي انبار

11- گزارش گردش كالا

 

ر – اموال

1- تعريف كدينگ اموال و مشخصات اموال نظير سريال ، تاريخ خريد ، درصد استهلاك (نزولي يا مستقيم) و تعيين حساب دارايي ، ذخيره ، هزينه استهلاك اموال و ميزان ارزش دفتري اموال و ذخيره استهلاك سال هاي قبل درصورت خريد اموال در سال هاي قبل

2- ثبت تغييرات و تعميرات در سال جاري و صدور سند حسابداري بصورت مكانيزه

3- محاسبه استهلاك اموال بصورت اتوماتيك و صدور سند استهلاك به سليفه مديرمالي

4- گزارش اموال و استهلاك

 

ز – توليد

1- تعريف آناليز و فرمول ساخت با دقت 6 رقم بعد از مميز در مقدار مصرف مواد

2- تعيين حساب دستمزد و مبلغ دستمزد ، حساب سربار و مبلغ سربار در هر فرمول ساخت

3- امكان صدور حواله مصرف انبار براساس فرمول ساخت (آناليز محصول)

4- امكان صدور سند حسابداري حواله انبار بصورت مكانيزه (مواد بستانكار و درجريان ساخت بدهكار)

5- امكان توليد محصول از روي حواله هاي انبار يا مجزا

6- تعيين قيمت محصول در برگه توليد بصورت استخراج از حواله هاي مصرف مربوطه يا تعيين قيمت از روي فرمول ساخت محصول

7- امكان تعريف مراحل ساخت محصول و تعريف فرمول ساخت مجزا براي هر مرحله

8- امكان صدور حواله مصرف و توليد مجزا براي هر مرحله از ساخت محصول

9- امكان گزارش ريز و آماري كالاهاي ساخته شده در هر مرحله از ساخت بصورت مجزا

10- عدم ارتباط موجودي واقعي انبار با كالاهاي نيم ساخته در مراحل و ثبت كاردكس مجزا براي هر مرحله از ساخت

 

س – حقوق و دستمزد

1- تعريف ضرايب و پارامتري حقوق دستمزد اعم از عناوين مزاياي مستمر ، غير مستمر ، كسورات و ضرايب اضافه كاري ، تعطيل كاري ، غيبت ، بيمه هاي كارمند ، كارفرما ، بيكاري و مدت پايان كار ، عيدي ، تعطيلات هفتگي ، مرخصي و بن كارمندي و غيره

2- تعيين شمول بيمه و ماليات و حقوق پايه و تاثير كاركرد براي مزاياي مستمر

3- تعريف كدينك واحدهاي سازماني ، مشاغل ، مدارك تحصيلي و شيفت هاي كاري و غيره

4- تعريف كدينگ پرسنل و ثبت مشخصات شناسنامه ايي و بيمه ايي و سرفصل هاي حسابداري

5- تعريف احكام كاركنان و اختصاص مبالغ حقوق

6- تعيين كاركرد پرسنل اعم از كاركرد ، اضافه كار ، غيبت ، شيفتكاري ، نوبتكاري ، مرخصي و... بصورت ماهانه

7- تعيين مزاياي غير مستمر و كسورات بصورت ماهانه

8- تعيين وام هاي تخصيصي به پرسنل

9- محاسبه حقوق پرسنل بصورت ماهانه (كامل يا قانوني)

10- چاپ فيش حقوق ، ليست بيمه ، ليست بانك ، ليست پرداخت حقوق ، ليست اضافه كار ، ليست كاركرد و...

11- تهيه ديسكت بيمه و ديسكت بانك

12- صدور سند حسابداري و ارسال به نرم افزار مالي

13- قطعي كردن حقوق ماهانه